Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

O Dětském domově Kašperské Hory


Dětský domov, Kašperské Hory je školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy. Zajišťuje výchovnou, sociální a hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, kteří nemohou být ze závažných důvodů vychováváni ve vlastní rodině a nemohou být osvojeni nebo umístěni v jiné formě náhradní rodinné péče. Náš dětský domov je domovem rodinného typu, činnost domova je vymezena zákonem č. 109/2002 Sb. Sídlo dětského domova je v Kašperských Horách, další pracoviště jsou v Sušici a v Chanovicích. V Sušici máme od města pronajaty 2 garsoniéry jako cvičné a startovací byty pro zletilé. Stejně tak na Kašperských Horách v budově DD jsou také k dispozici dva cvičné byty pro zletilé klienty. V současné době je v dětském domově umístěno 54 dětí. Statutárním orgánem DD je ředitelka, dále zde pracuje 17 vychovatelů a 15 asistentů pedagoga a 2 sociální pracovnice. Zřizovatelem dětského domova je Plzeňský kraj.

Cíle, poslání, zásady a základní principy poskytované péče

Účelem dětského domova je zajistit dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje a řádného vzdělávání. Posláním výchovné péče dětského domova je vytvoření trvalého harmonického prostředí, které dítěti umožňuje uspokojení základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které zajišťuje rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a osobnostním charakteristikám každého dítěte.

Hlavní výchovné cíle jsou zaměřeny na

Rozvoj osobnosti

Samostatné rozhodování

Spolupráci a zodpovědnost

Zájmovou činnost

Zásady a principy poskytované péče

individuální přístup

zachovávání lidské důstojnosti

péče je poskytována všem v rodince s respektem k jejich věku, pohlaví, vyznání, rase, společenskému postavení

péče je založena na citlivém přístupu, co nejvíce podobna rodinné péči

podpora samostatnosti dětí a příprava na samostatný život po opuštění dětského domova

vzdělávání pracovníků v oboru

zachovávání mlčenlivosti pracovníků DD